JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Prnjavora

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u
Gradskoj upravi Grada Prnjavora
I – U Gradsku upravu Grada Prnjavora prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
1. urbanističko-građevinski inspektor u Odjeljenju za inspekcijske poslove 1
izvršilac.
II – Opis poslova
Obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinske
materijale i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim
propisima, vrši nadzor nad primjenom sprovedbenih dokumenata prostornog
uređenja na teritoriji jedinice lokalne samouprave i izgradnjom i korišćenjem
objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, prilikom kontrole provjerava da li organizacija koja izrađuje planove, tehničku
dokumentaciju gradi objekat ili obavlja poslove nadzora nad građenjem, odnosno da li lica koja obavljaju pojedine poslove ispunjavaju propisane uslove
u primjeni Zakona o uređenju prostora i građenju, kontroliše da li su lokacijski
uslovi izdati u skladu sa planom i drugim propisanim uslovima, odobrenje za
građenje u skladu sa planom i na propisan način, da li se građevina gradi sa
odobrenjem za građenje, da li se projektovanje vrši u skladu sa urbanističkotehničkim uslovima, da li se objekat gradi prema tehničkoj dokumentaciji na
osnovu koje je izdato odobrenje za građenje i da li je ta dokumentacija izrađena
u skladu sa propisima, da li izvršeni radovi na građevini, odnosno materijali,
instalacije koje se ugrađuju odgovaraju propisanim standardima, tehničkim
normativima i normama kvaliteta, da li je izvođač radova preduzeo mjere za
bezbjednost objekta, susjednih objekata, saobraćaja, okoline i zaštite životne
sredine, odnosno da li na objektu koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci
koji ugrožavaju bezbjednost njegovog korišćenja i okoline, da li izvođač radova vodi knjigu inspekcije i građevinski dnevnik na propisan način, da li se
u toku građenja i korišćenja objekta vrše propisana osmatranja i održavanje
objekta, da li je odobrenje za upotrebu objekta izdato na propisan način, da
li građevina ili drugi objekat zbog fi zičke dotrajalosti, elementarne nepogode,
ratnih dejstava ili drugih razloga može i dalje da služi svojoj namjeni, odnosno da li iz istih razloga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaj
ili za okolne objekte, da li je tehnička kontrola dokumentacije izvršena u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, da li se nadzor nad
izgradnjom objekta vrši u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu
zakona, učestvuje u radu Komisije za tehnički pregled objekta, vodi upravni postupak, donosi rješenja i zaključak o izvršenom inspekcijskom nadzoru,
obavezno sačinjava zapisnik ili službenu zabilješku, izdaje prekršajni nalog,
podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, sarađuje sa drugim institucijama u okviru svoje nadležnosti, kao i sa drugim inspekcijskim organima,
vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama,
sačinjava izvještaje o svom radu i podnosi načelniku Odjeljenja i Republičkoj
upravi za inspekcijske poslove, obavlja poslove po nalogu resornog odjeljenja
Republičke uprave za inspekcijske poslove, obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom i drugim propisima, kao i poslove po nalogu načelnika Odjeljenja, za
svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta:
službenik četvrte kategorije.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. od 43. do 47.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod brojem 1: visoka stručna sprema, četvorogodišnji studij, odnosno prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa
najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili prvi i drugi ciklus koji se u
zbiru vrednuju sa najmanje 300 ECTS bodova ili ekvivalent, ili integrisani studij koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova ili ekvivalent
(diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer arhitekture,
diplomirani prostorni planer ili specijalista strukovni inženjer građevinarstva), najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i
stepenu stručne spreme, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje
rada na računaru, položen vozački ispit B kategorije.
Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen
stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da
položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
V – Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu, koji
je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave
Republike Srpske i Grada Prnjavora, a može se preuzeti i u šalter-sali Gradske uprave Grada Prnjavora. Na propisanom obrascu Prijava na
javni konkurs kandidati su obavezni navesti naziv jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta, datum i način objavljivanja
Javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu,
dodatnim sposobnostima i posebne izjave. Tačnost podataka navedenih u
obrascima prijave na Javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.

VI – Prilikom podnošenja prijave na Javni konkurs kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova propisanih zakonom i pravilnikom.
(1) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi (Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i
dodatak diplome u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala,
kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi
uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje. Ukoliko kandidat ne posjeduje diplomu, može dostaviti
uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od godinu dana, uz koje
dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu, u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u
predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma
nije izdata. Kandidat koji je fakultet završio u inostranstvu ima obavezu
da dostavi nostrifi kovanu diplomu u skladu sa zakonskim propisima iz
oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na
teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome
stekli u Republici Srbiji, nemaju obavezu da nostrifi kuju diplomu. Ukoliko
je postupak nostrifi kacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na Konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o
podnesenom zahtjevu za nostrifi kaciju diplome nadležnom organu, s tim da
nostrifi kovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao Konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.),
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni
ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja
stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15),
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo, i to: potvrdu ili uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koji treba da budu
precizni i detaljni, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na
kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi
visoke, više ili srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je
obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude naveden period
radnog angažovanja na radnim zadacima, ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz
dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se
na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za
koje se traži visoko, više ili srednje obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li
posjeduje traženo radno iskustvo, ili pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu
ukoliko sadrži sve navedene elemente potvrde ili uvjerenja),
4) isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru (uvjerenje
škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta – foto-kopija indeksa koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diploma ili druga isprava koja potvrđuje
stečeno znanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru,
odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi i položenom
predmetu iz informatike),
5) vozačke dozvole kojom kandidat dokazuje da ima položen vozački
ispit B kategorije.
(2) Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
a izjave da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u gradskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave
kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine
prije objavljivanja Javnog konkursa, da se na njega ne odnosi član IX stav
1. Ustava Bosne i Hercegovine i da nije u sukobu interesa, odnosno da ne
obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi
u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) su sastavni dio prijave na Javni konkurs. Dokazi se dostavljaju na
jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
VII – Sa svim kandidatima koji budi ispunjavali opšte i posebne uslove
Konkursna komisija obaviće intervju s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za
koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni i putem
internet stranice Grada Prnjavora. Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa.
VIII – Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku
od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III t. 5), 6) i 7) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
IX – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Euro
Blic”. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave se mogu podnositi neposredno
u šalter-sali Gradske uprave Grada Prnjavora ili poštom, na adresu: Grad

 

Prnjavor, Karađorđeva ul. 2, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs. Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je Danijela Duronjić, kontakt telefon broj: 051/663-740.
Broj: 01/1-120-46/23

20.11.2023. godine Gradonačelnik,

Prnjavor Darko Tomaš, s.r

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*